Algemene voorwaarden

Overeenkomst:

U heeft een koopovereenkomst gesloten zodra uw persoonsgegevens zijn ingevoerd en doorgestuurd. Nadat u uw bestelling heeft verzonden ontvangt u hiervan via e-mail een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is vanaf dat moment bindend.

Prijzen:

Alle genoemde prijzen op deze website zijn in Euro’s en inclusief BTW. Type- en invoerrechten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Levering:

Normaal gesproken zijn al onze artikelen op voorraad. Indien dit onverhoopt niet het geval is, vermelden wij een indicatie van de levertijd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten wij door onvoorziene omstandigheden onverhoopt een product niet direct kunnen leveren ondanks vermelding, dan stellen wij u hiervan per omgaande op de hoogte. Ook in dit geval kan geen aanspraak gemaakt worden op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Indien gewenst kan de overeenkomst dan ontbonden worden.

Nalevering:

Indien een artikel van uw bestelling nageleverd zal moeten worden, zullen wij hiervoor uiteraard geen extra verzendkosten berekenen.

Online betalen:

Op onze website kunt u met Ideal of Pay-pal betalen; hiermee rekent u af in uw eigen vertrouwde bankomgeving met de eigen beveiliging van Ideal of Pay-pal. U kunt ook zelf via internet bankieren of per overschrijving uw betaling voldoen. Na ontvangst van uw betaling kunt u uw bestelling binnen twee á drie werkdagen in huis verwachten.

Vervoer:

De artikelen worden via DHL  binnen Nederland verstuurd als standaard verzending. Indien u een zending anders wenst te ontvangen komt de meerprijs hiervan voor uw rekening.

Verzendkosten buiten Nederland zijn op aanvraag.

Bedenktijd en terugzending:

Zodra u uw artikel(en) heeft ontvangen, mag  u het artikel(en) 7 dagen opzicht houden. Indien u deze wilt retourneren kan dit onbeschadigd, in originele verpakking. De verzendkosten hiervoor zijn voor rekening van koper.

Franco retourzendingen worden door Rico-Horses niet geaccepteerd.

Alle artikelen mogen worden gepast en bekeken. Indien een artikel niet aan uw eisen voldoet of niet juist van maat is, kan dit geruild dan wel geannuleerd worden. U dient er uiteraard zorg voor te dragen dat alles schoon en heel blijft. Wij raden u dan ook aan om een schone onderdeken te gebruiken. Wij nemen dan ook alleen ongebruikte, ongewassen en schone artikelen retour in de originele verpakking. Ook hier geldt dat franco retourzendingen niet geaccepteerd worden.

Garantie:

Op alle artikelen van Rico-Horses wordt drie maanden garantie gegeven op materiaal- en/of constructiefouten met uitzondering van clips, sluitingen en/of zettingen.

De garantie omvat  fabriek- en/of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepalingen.

De garantie vervalt als er reparaties door eigen handelingen en/of derden zijn verricht, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, het artikel slecht is onderhouden of als er sprake is van nalatigheid.

In geval van gebreken aan de producten wordt er door Rico-Horses beoordeeld of het betreffende product  omgeruild moet worden. Als  het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont kunt u het product retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat u het product behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt.

Mocht zich binnen de garantietermijn een klacht voordoen, dan verzoeken wij u deze klacht schriftelijk of per email aan ons kenbaar te maken, waarna wij contact met u opnemen. Indien nodig kunt u het betreffende artikel voldoende gefrankeerd terug sturen naar Rico-Horses. Geef in een bijgesloten brief duidelijk aan, om welke klacht het gaat en stuur altijd de originele factuur mee. De factuur die u bij aankoop van het artikel heeft ontvangen is uw garantiebewijs.

Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen.

Aansprakelijkheid:

Rico-Horses is slechts aansprakelijk voor zover haar verzekering dit dekt. Indien onze verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de netto factuurwaarde.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade).

Overmacht:

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Rico-Horses in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Rico-Horses gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Rico-Horses kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacyverklaring

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het afhandelen van uw bestelling.

Wij geven uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw adresgegevens en e-mailgegevens, niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter:

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Eigendomsvoorbehoud:

Zolang Rico-Horses geen volledige betaling heeft ontvangen van uw bestelde artikel, blijft dit artikel eigendom van Rico-Horses.

Copyright

Het is in geen geval toegestaan om iets van deze site te kopiëren of te publiceren zonder schriftelijke toestemming van Rico-Horses.